معرفي معاون فرهنگي و اجتماعينام و نام خانوادگي:    محمد مهدی حسنی متین    مدرک تحصيلي: دکتراي فیزیک

شماره تماس : 03431312131

  

 

 

 

 

 
آخرین به روزرسانی صفحه : 11 ارديبهشت 1402 - 10:17