انجمن های علمی


انجمن‌های علمی دانشجویی یکی از تشکل‌های خودجوش دانشجویی در حوزه‌های علمی و فرهنگی دانشگاه می‌باشند که در مسیر تولید علم از نظر کمی و کیفی رشد قابل توجهی داشته‌اند. انجمن‌ها، مجموعه‌های سیالی هستند که بر اساس توافق و شرکت داوطلبانه گروهی از دانشجویانِ فعال در امور آموزشی، در یک رشته علمی شکل می‌پذیرند. این تشکل با هدف فراهم آوردن زمینه‌های مناسب برای ظهور استعدادها، خلاقیت‌ها و شکوفایی علمی دانشجویان؛ نهادینه ساختن فعالیت‌های فوق‌برنامه علمی و مطالعاتی؛ شناسایی دانشجویان مبتکر و پژوهشگر به منظور حمایت و نیز بهره‌گیری از آنان برای ارتقای فعالیت‌های علمی پژوهشی دانشگاه؛ پرورش توانایی انجام فعالیت‌های گروهی در دانشجویان و کسب تجربه‌های اجرایی و مهارت‌های کارآفرینی توسط آنها؛ در ساختار فرهنگی دانشگاه‌ها تعریف شده‌ است.


جستجو در عنوان :


تعداد صفحات : 4
صفحه ی جاری : 1

انجمن های علمی فعال

 عنوان انجمن : علوم و مهندسي خاک ( اعضا : 7 نفر)
فایل اساسنامه : دریافت فایل
 عنوان انجمن : گياهپزشکي ( اعضا : 58 نفر)
فایل اساسنامه : دریافت فایل
 عنوان انجمن : بين رشته اي نجوم ( اعضا : 129 نفر)
فایل اساسنامه : دریافت فایل
 عنوان انجمن : مطالعات ترجمه ( اعضا : 27 نفر)
فایل اساسنامه : دریافت فایل
 عنوان انجمن : شيمي کاربردي ( اعضا : 75 نفر)
فایل اساسنامه : دریافت فایل
 عنوان انجمن : مهندسي کامپيوتر ( اعضا : 92 نفر)
فایل اساسنامه : دریافت فایل
 عنوان انجمن : علوم قران و حديث ( اعضا : 33 نفر)
فایل اساسنامه : دریافت فایل
 عنوان انجمن : امار و کاربردها ( اعضا : 26 نفر)
فایل اساسنامه : دریافت فایل
 عنوان انجمن : معارف اسلامي و حقوق ( اعضا : 111 نفر)
فایل اساسنامه : دریافت فایل
 عنوان انجمن : مديريت ( اعضا : 239 نفر)
فایل اساسنامه : دریافت فایل