فرهنگیاری های خوابگاه


کارشناس فرهنگیاری : حمید اکبریان

تلفن تماس : 03431312154


جستجو در عنوان :


تعداد صفحات : 2
صفحه ی جاری : 1

فرهنگیاری های خوابگاه فعال

 عنوان فرهنگیاری : خوابگاه عرفان ( اعضا : 1 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان فرهنگیاری : خوابگاه نرگس ( اعضا : 0 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان فرهنگیاری : عرفان امير محمد بهبودي ( اعضا : 0 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
برنامه های فرهنگی (0) مورد
خبرها (0 مورد)
 عنوان فرهنگیاری : عرفان ( اعضا : 0 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
برنامه های فرهنگی (0) مورد
خبرها (0 مورد)
 عنوان فرهنگیاری : 400196037 ( اعضا : 0 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
برنامه های فرهنگی (0) مورد
خبرها (0 مورد)
 عنوان فرهنگیاری : مريم غني زاده ( اعضا : 0 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
برنامه های فرهنگی (0) مورد
خبرها (0 مورد)
 عنوان فرهنگیاری : خوابگاه کوثر ( اعضا : 0 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان فرهنگیاری : شقايق نرگس کريمي ( اعضا : 0 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
برنامه های فرهنگی (0) مورد
خبرها (0 مورد)
 عنوان فرهنگیاری : خوابگاه خوشبخي ( اعضا : 1 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان فرهنگیاری : خوابگاه ارمان ( اعضا : 1 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
برنامه های فرهنگی (0) مورد
خبرها (0 مورد)