ورود به سیستم برای دانشجویان  والدین  ورود به سیستم برای    ورود به سیستم برای کارکنان   راهنمای سیستم ورود به سیستم
فرم های دانشجویی قوانین و آئین نامه ها مرکز مشاوره و بهداشت شورای موارد خاص اداره رفاه اداره خوابگاه ها امور دانشجویی  
جزئیات خبر
 
عنوان خبر : دستورالعمل انتخاب و معرفي دانشجويان برتر بنياد فرهنگي البرز

متن :

بنياد فرهنگي البرز در سال 1342 شمسي با هدف كمك به اشاعه فرهنگ كشور و تجليل از مقام علمي دانشمندان و پژوهندگان برتر ايراني و تشويق دانشجويان و دانش آموزان برگزيده و نوباوگان و نوجوانان با استعداد ايراني، از طريق اعطاي "جايزه بنياد البرز" به همت مردي خيرانديش و نيكسيرت، مرحوم حسينعلي البرز تأسيس و وقف گرديده كه طي بيش از نيم قرن، چندين هزار نفر از نخبگان برتر علمي كشور را مورد حمايت و تشويق قرار داده و اين مهم در سالهاي اخير در قالب همايشهاي ملي با همکاري مراجع ذيربط از جمله وزارت علوم، تحقيقات و فناوري محقق شده است

 

همـايش ملي پنجـاه و نهمين سـال جايزه بنياد البرز (بخش نخبگان) با هـدف تقدير از دانشـمندان، مخترعـان، دانشـجويان وطلاـب برتر سراسـر کشور،طي مراسـمي در خرداد سال1400 بـا حضور مسؤولين و شخصيتهـاي علمي و فرهنگي در تهران برگزار مي گردد .در اين همايش نسـبت به معرفي 7 نفر دانشجويان برتر کشور در گروههاي پنجگانه «فني و مهندسـي»، «علوم پايه»، «کشاورزي و دامپزشـکي»، «علوم انساني» و «هنر»، مطابق با اسـتانداردهاي تعيين شده در دستورالعملالصاقي به اين اداره کل اقدام نموده و پس از معرفي به افراد مذکور يادآورشده تا مستندات خود را جهت ارزيابي نهايي توسط کميته جايزه بنياد البرز درسامانه به آدرس ir.alborzprize.www بارگذاري نمايند

دستور العمل انتخاب و معرفي دانشجويان برتر بنياد فرهنگي البرز

     
تاریخ ارسال : 7 شهريور سال 1400
 
فرستنده : مدير سامانه
     
 
تعداد مشاهده : 584
 


 

مهمترین پیوندها