تغيير منوي غذاي ناهار رستوران مکمل

ناهار رستوران آزاد (روز يکشنبه مورخ 26 آبان)  از استانبولي به سبزي پلو با گوشت تغيير کرد.

   
فرستنده : امور دانشجويي
   
تعدادمشاهده : 990 بار
تاریخ ارسال : 10 دي سال 1398